Stavanger Forum AS ble opprettet i 1999 og eies av Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune. Virksomheten til Stavanger Forum går tilbake til 1960 da Rogalandmessen AS ble etablert.

"Stiftelsen Stavanger" ble opprettet 2. april 1981 som en felles markeds- og driftsorganisasjon for aktivitetene innenfor messer, kongresser og reiseliv i Stavanger. Stifterne var Stavanger kommune, Reiselivslaget for Stavanger, Stavanger Handelsforening, Byggsentrum Stavanger, Stavanger Håndverk- og industriforening, og hotellene i Stavanger. Etter en navnekonkurranse blant Stavanger Aftenblads lesere samme år, ble navnet Stiftelsen Stavanger Forum.

Stavanger Forum skulle videreføre oppgavene til Reiselivslaget for Stavanger, AS Rogaland Byggtjeneste og Rogalandmessen AS.

Rogalandmessen AS var etablert i 1960 og hadde fungert som byens messe- og kongressarrangør. Eiere av Rogalandsmessen var Stavanger kommune med 30 % samt ulike Stavangerfirma med små eierandeler hver. Blant disse var Tou Bryggeri og Felleskjøpet. Initiativet til stiftelsen av selskapet kom fra en permanent utstillingskomite, som eksisterte i Stavanger på denne tiden i forbindelse med etableringen av Møbelmessen (norsk eksportmesse for møbelindustrien).
Kuppelhallen i Bjergsted ble bygget for å huse denne møbelmessen.
Det ble i 1967 etablert en ny felles nordisk møbelmesse, som ble lagt til København, og møbelmessen i Stavanger ble av denne grunn avviklet.
Ny daglig leder ble ansatt i 1967 og fikk i oppdrag å videreutvikle Rogalandsmessen og søke andre samarbeidspartnere og lokaler i regionen.
Da ny ishall ble planlagt bygget på Tjensvoll, ble det inngått et samarbeid med Stiftelsen Stavanger Ishall om felles administrasjon og lokalisering i Ishallen.

Rogalandsmessen AS og Stiftelsen Stavanger Ishall hadde, fra Ishallen sto ferdig i 1968, kontorfellesskap og felles administrasjon, men var i alle år selvstendige juridiske enheter. Rogalandsmessen AS gikk ut av samarbeidet med Stiftelsen Stavanger Ishall og inngikk i etableringen av Stiftelsen Stavanger Forum sammen med Stavanger Reiselivslag og Rogaland Byggtjeneste i 1981.

I 1982 ble Konferansesenteret bygget i Siddis Senteret etter initiativ fra Stavanger kommune. Dette ble gjort ut fra erkjennelse av at ONS-arrangementet ikke kunne videreutvikles uten at det ble bygget tidsmessige lokaler for gjennomføringen av konferansen, som går parallelt med ONS-utstillingen. Markedsføring og administrasjon av Konferansesenteret ble tillagt Stavanger Forum.

Rogaland Byggtjeneste flyttet sin permanent byggutstilling fra Bjergsted til Siddis Senteret i 1982. Organisasjonen ble reorganisert til Byggsentrum Stavanger. Organisasjonen og aktivitetene ble nedlagt i 1991/1992.

I 1981 ble ONS-arrangementet skilt ut fra Stavanger Forum ved at man opprettet Stiftelsen ONS med Stiftelsen Stavanger Forum, Norsk Petroleums Forening (NPF), Stavanger Kommune og Statoil som stiftere. En egen, beskjeden administrasjon for stiftelsen ble opprettet. Stavanger Forum opprettholdt sitt engasjement med ONS-arrangementene som operatør for økonomistyring, regnskap, teknisk planlegging, gjennomføring og markedsføring av utstillingen og koordinator for totalarrangementet.

NPF’s lokale administrasjon og ONS-stiftelsen hadde sine kontorer i Konferansesenteret fra 1982 til 2001.

I 1987 ble Stavanger Reiselivslag skilt ut som egen organisasjon for å ivareta markedsføringen av Stavanger som turistmål og for å ivareta vertskapsfunksjonen i byen.

I 1992 ble Stiftelsen Stavanger Forums struktur endret slik at Stavanger kommune og Stavanger Næringsforening (etter sammenslåingen av Handelsforeningen og Håndverk- og industriforeningen) var stiftere.

Frem til 1991 fungerte Stavanger Forum også som destinasjonsselskap for Stavanger. Dette innebar at Stavanger Forum hadde ansvaret for den generelle markedsføringen av Stavanger som destinasjon for utstillinger og kongresser. På grunn av etableringen av et nasjonalt kongresselskap (Norwegian Convention Bureau) med statlige bidrag, måtte eget aksjeselskap etableres for å ivareta disse funksjonene. Stavanger Kongress A/S fungerte som eget selskap med eget styre fra 1991 til 1993. Da ble det etablert felles styre med Stavanger Forum samtidig som markedsføringsaktivitetene i de to selskapene ble samordnet med koordinert organisasjon. Bidragsyterne til Stavanger Kongress var Stavanger kommune, Stavanger Reiselivslag, Stavanger Forum og offentlige midler kanalisert gjennom SND (nå Innovasjon Norge).

Samtidig med reorganiseringen av Stavanger Kongress i 1993, ble Stavanger Markedsråd opprettet. Ordføreren ledet Markedsrådet sammen med formennene i Stavanger Næringsforening, Servicebyen, Stavanger Reiselivslag, Stavanger Hotell- og Restaurantgruppe og Stavanger Forum/Stavanger Kongress AS. Markedsrådet ble nedlagt i 1996, samtidig med opprettelsen av Destinasjon Stavanger.

Stavanger Forum hadde vedtektsfestet styremedlem i Destinasjon Stavanger.

Destinasjon Stavanger ble nedlagt 31. desember 2003. Funksjonen ble overtatt av Region Stavanger BA, et felles destinasjonsselskap for kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time.

Årsmøtet i Stiftelsen Stavanger Forum vedtok 26. mars 1999 å etablere datterselskapet Stavanger Forum AS, som eies 100 % av Stiftelsen Stavanger Forum. Dette selskapet ble etablert 10. desember 1999.

Til datterselskapet ble overført alle rettigheter og forpliktelser som inntil da hadde ligget til stiftelsen.

Motivet for denne etableringen var både å legge til rette for deltakelse av eventuelle andre eiere og å øke det forretningsmessige fokus.

Ny kongressal og nytt hotell ble ferdigstilt høsten 2001. Rehabiliteringen av Konferansesenteret ble påbegynt i 2001 og fullført i 2004.

21. oktober 2005 ble Rogaland fylkeskommune medeier i Stavanger Forum AS ved kjøp av 675 aksjer eller 35 %. De øvrige 1250 aksjene eies av Stiftelsen Stavanger Forum.

I mars 2007 fikk Stiftelsen Stavanger Forum pålegg om å endre vedtektene slik at Stiftelsen sikres nødvendig innflytelse i Stavanger Forum AS ved at Stiftelsen skal eie minst 2/3 av Selskapets aksjer.

For å bringe eierforholdene i Stavanger Forum AS i overensstemmelse med Stiftelsens vedtekter, har Rogaland fylkeskommune i løpet av 2011 solgt 34 av sine 675 aksjer til Stiftelsen Stavanger Forum. Stiftelsen eier nå 1284 aksjer som tilsvarer ca 66.7 %.

Høsten 2016 ble Stiftelsen Stavanger Forum oppløst, og stiftelsen sin eierandel ble overført til Stavanger Kommune. Stavanger Kommune eier nå 2/3 og Rogaland Fylkeskommune 1/3.